Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

ULTRA-MED-STREFA Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe

na podstawie:

 • ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • USTAWY z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  z dnia 30 maja 1996 

w zakresie:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • datę urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,
 • opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
 • datę sporządzenia,
 • informacje dotyczące wydania opinii albo orzeczenia,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielanych mu świadczeniach zdrowotnych,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji medycznej pacjenta.

Ponadto w przypadku udzielanych świadczeń z zakresu Medycyny Pracy:

 • nazwę stanowiska/stanowisk zatrudnionego/zatrudnionej lub podejmującego/podejmującej pracę,
 • określenie stanowiska/stanowisk pracy – opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy.

w celu:

 • realizacji świadczeń zdrowotnych,
 • ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontroli zdrowia pracujących.

Ponadto ULTRA-MED-STREFA Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i/lub warunkiem umownym w celu zagwarantowania udzielenia świadczenia medycznego. Ewentualnymi konsekwencjami niepodania danych może być odmowa wykonania świadczenia medycznego (z wyłączeniem bezpośredniego zagrożenia życia Pacjenta).
 2. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 3. Posiada Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie pobranych danych osobowych ponad dane niezbędne do zagwarantowania udzielenia świadczenia medycznego.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiednio:
  • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych,
  • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,
  • 40 lat w przypadku pracowników narażonych zawodowo na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 7. Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest ULTRA-MED-STREFA Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 2.
 8. Inspektorem Ochrony Danych w ULTRA-MED-STREFA jest Pan mgr inż. Krzysztof Kaczmarczyk, z którym mogą Państwo się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • adres e-mail: iod@ums.net.pl
  • listownie na adres: 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 2
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. ULTRA-MED-STREFA Sp. z o.o. oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Pacjenta w innym celu niż wykonanie Umowy (zagwarantowanie udzielenia świadczenia medycznego), chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
KLAUZULA INFORMACYJNA dla nagrywania rozmów telefonicznych
 

Administratorem systemów nagrywania rozmów telefonicznych jest Ultra Med. Strefa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2, 43-100 Tychy.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania Pańskich danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: mgr inż. Krzysztofem Kaczmarczyk, iod@ums.net.pl.

Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta. Jeśli osoba nie wyraża dobrowolnej zgody na nagrywaną rozmowę powinna zakończyć połączenie. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, której dane dotyczą.

Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż rok. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Pani/Pana dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz dostawcy usługi.

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do treści danych oraz
 • żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz
 • prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

KLAUZULA INFORMACYJNA SOCIAL MEDIA

 1. Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z fanpage Ultra-Med-Strefa lub komunikatora Messenger jest Ultra-Med.-Strefa Spółka z o. o. z siedzibą w Tychach przy ulicy Fabrycznej 2, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage Ultra-Med-Strefa lub komunikatora Messenger, administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/update

 1. Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: 

Ultra-Med-Strefa Sp. z o. o.  

ul. Fabryczna 2 

43-100 Tychy

 • przez formularz kontaktowy na stronie www.ums.net.pl
 • przez e-mail: biuro@ums.net.pl
 • telefonicznie: (32) 218 02 60

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres:

Inspektor Ochrony Danych 

Ultra-Med-Strefa Sp. z o. o.  

ul. Fabryczna 2 

43-100 Tychy

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 • administrowania i zarządzania fanpage’m Ultra-Med-Strefa, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Ultra-Med-Strefa polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fanpage’m Ultra-Med-Strefa;
 • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Ultra-Med-Strefa poprzez komunikator Messenger – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Ultra-Med-Strefa polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z Ultra-Med-Strefa;
 • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Ultra-Med-Strefa za które Ultra-Med-Strefa uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Ultra-Med-Strefa jako prowadzącemu fanpage.

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage Ultra-Med-Strefa lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebooka.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage Ultra-Med-Strefa mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Ultra-Med-Strefa okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage Ultra-Med-Strefa, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez Ultra-Med-Strefa własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Ultra-Med-Strefa posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Ultra-Med-Strefa może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub postu zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z Ultra-Med-Strefa w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger).