Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

ULTRA-MED-STREFA Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe

na podstawie:

 • ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • USTAWY z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • USTAWY z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy  z dnia 30 maja 1996 

w zakresie:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • datę urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,
 • opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych,
 • datę sporządzenia,
 • informacje dotyczące wydania opinii albo orzeczenia,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielanych mu świadczeniach zdrowotnych,
 • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do uzyskiwania dokumentacji medycznej pacjenta.

Ponadto w przypadku udzielanych świadczeń z zakresu Medycyny Pracy:

 • nazwę stanowiska/stanowisk zatrudnionego/zatrudnionej lub podejmującego/podejmującej pracę,
 • określenie stanowiska/stanowisk pracy – opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy.

w celu:

 • realizacji świadczeń zdrowotnych,
 • ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontroli zdrowia pracujących.

Ponadto ULTRA-MED-STREFA Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i/lub warunkiem umownym w celu zagwarantowania udzielenia świadczenia medycznego. Ewentualnymi konsekwencjami niepodania danych może być odmowa wykonania świadczenia medycznego (z wyłączeniem bezpośredniego zagrożenia życia Pacjenta).
 2. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 3. Posiada Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie pobranych danych osobowych ponad dane niezbędne do zagwarantowania udzielenia świadczenia medycznego.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiednio:
  • 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych,
  • 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia,
  • 40 lat w przypadku pracowników narażonych zawodowo na czynniki rakotwórcze, mutagenne oraz biologiczne
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 7. Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest ULTRA-MED-STREFA Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 2.
 8. Inspektorem Ochrony Danych w ULTRA-MED-STREFA jest Pan mgr inż. Krzysztof Kaczmarczyk, z którym mogą Państwo się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
  • adres e-mail: iod@ums.net.pl
  • listownie na adres: 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 2
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. ULTRA-MED-STREFA Sp. z o.o. oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Pacjenta w innym celu niż wykonanie Umowy (zagwarantowanie udzielenia świadczenia medycznego), chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.